Regulamin CENTRUM FITNESS CLUB

1. Z klubu mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet lub wykupiły jednorazowe wejście. Osoby będące w obiekcie po raz pierwszy zobowiązane są dokonać rejestracji na urządzeniach elektronicznych (jeśli są dostępne w klubie), zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i potwierdzić ten fakt poprzez zaznaczenie w formularzu elektronicznym odpowiedniego oświadczenia. W przypadku posiadania przez klub systemu biometrycznego + kołowroty należy skorzystać z niego we właściwy sposób tzn dokonać rejestracji i opłaty w kiosku multimedialnym oraz przejść przez kołowrót we właściwy sposób. CENTRUM FITNESS CLUB nakłada na każdą osobę przechodząca przez system kołowrotkowy w sposób niewłaściwy (ominięcie, przeskoczenie itp.) karę w wysokości 500zł oraz dożywotniego „bana” na wejście do klubu. Akty wandalizmu będą rozstrzygane na drodze sadowej.

2. Po przyjściu należy zgłosić się w recepcji i okazać tam karnet na czas ćwiczeń lub skorzystać z systemu biometrycznego kontrolującego wejście – o ile klub oferuje taką możliwość.

3. System kłódkowy – klub wyposażony jest w szafki działające na zamknięcie kłódkowe. Ćwiczący winien posiadać własną kłódkę bądź odpłatnie zakupić taką w klubie. Wymagany wymiar pałąka: 6-8mm.

4. Niedopuszczalne jest pozostawianie rzeczy w szafkach na czas dłuższy niż korzystanie w danym dniu z klubu. W przeciwnym wypadku pracownik CENTRUM FITNESS CLUB ma prawo do przecięcia kłódki. Zawartość szafki zostanie przekazana na recepcję klubu i przechowywana przez max. 1 tydzień – po tym okresie rzeczy zostaną oddane do Polskiego Czerwonego Krzyża.

5. CENTRUM FITNESS CLUB nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni lub recepcji.

6. Przed pozostawieniem jakichkolwiek ulotek reklamowych na terenie obiektu proszę skonsultować to w recepcji. Wszystkie ulotki pozostawione bez pozwolenia będą wyrzucane.

7. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony CENTRUM FITNESS CLUB zastrzega sobie prawo do jego anulowania bez zwrotu poniesionych kosztów oraz niewykorzystanej części karnetu.

8. Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych /od-do/ musi być wykorzystany w danym miesiącu lub określonych ramach czasowych, nie ma możliwości jego przedłużenia /niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta/.

9. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.

10. Osoba chcąca korzystać z klubu powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia umożliwiającego korzystanie z siłowni/fitness bądź podpisać oświadczenie /podczas rejestracji w klubie/, iż nie są mu znane żadne przeciwwskazania do korzystania z siłowni, a gdyby takie się pojawiły to niezwłocznie poinformuje o tym obsługę klubu.

11. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających /także na „kacu”/ oraz w przypadku złego samopoczucia.

12. Osoba poniżej osiemnastego roku życia – zobowiązana jest dostarczyć do CENTRUM FITNESS CLUB oświadczenie od rodzica/opiekuna w którym zezwala na korzystanie z siłowni osobie niepełnoletniej oraz akceptuje regulamin. Minimalny wiek ćwiczącego to ukończone 15 lat.

13. CENTRUM FITNESS CLUB nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę oraz wynikłym z korzystania z maszyn i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.

14. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przynoszenia ze sobą ręcznika /w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń/, w przypadku braku ręcznika należy /odpłatnie/ wypożyczyć go na czas treningu w recepcji, dodatkowo po skończonym treningu kardio należy zdezynfekować po sobie uchwyty na maszynie.

15. W klubie obowiązuje obuwie sportowe.

16. W klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło.

17. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.

18. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zabezpieczania sztangi zaciskami.

19. Nie wolno kłaść hantli i sztang na tapicerce. Miejsce ich jest na podłodze lub specjalnych uchwytach.

20. Korzystający z klubu powinni opuścić salę do ćwiczeń na 15min. przed zamknięciem.

21.CENTRUM FITNESS CLUB jest obiektem monitorowanym.

22.W CENTRUM FITNESS CLUB wykonywane są okazjonalnie zdjęcia fotograficzne. Zdjęcia te zostaną Wykorzystane na potrzeby klubu, tj. na stronie www.centrum-fitness.pl jako wystawa lub kolekcja zdjęć pamiątkowych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na umieszczenie zdjęcia z twoją osobą proszę poinformować o tym w formie pisemnej obsługę klubu.

23. Klient wykupujący karnet do klubu akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

24. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet do klubu może zostać unieważniony, bez zwrotu poniesionych kosztów oraz niewykorzystanej części karnetu.

25. Posiadacze karty MultiSport w czasie weekendów (sobota, niedziela) oraz święta ze względy na brak obsługi nie mogą korzystać z obiektu Centrum Fitness Club.